Archiwa tagu: dziecko

Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Alimenty dla pełnoletniego dziecka wynikają bezpośrednio z art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Rodzice mają obowiązek prawny aby opiekować się swoimi dziećmi. Jest oczywiście także aspekt moralny jednakże w tą przestrzeń niestety prawo nie wnika.

Pełnoletnie dziecko, które zarówno uczy się i pracuje ma prawo do alimentów ze strony rodziców, gdy nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Oznacza to, że obowiązek alimentacyjny istnieje jeśli dziecko ukończyło 18 lat, jednak nie z własnej winy nie może utrzymać się samodzielnie. W tej sytuacji rodzice muszą dostarczać synowi lub córce środki potrzebne do utrzymania. Obowiązek ten nie wygasa automatycznie z chwilą osiągnięcia konkretnego wieku przez dziecko ani w związku z ukończeniem przez niego określonego stopnia edukacji. Podjęcia pracy zarobkowej czy stażu przez dziecko będące studentem, również nie powoduje automatycznej utraty prawa do świadczenia alimentacyjnego.

O alimenty może ubiegać się pełnoletnie dziecko w sytuacji gdy:
  • dalej się uczy (np. studiuje), co uniemożliwia mu podjęcie pracy i osiąganie wystarczających dochodów;
  • jest niepełnosprawne, co również uniemożliwia mu podjęcie pracy;
  • ukończyło edukację, ale nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać i pozostaje w niedostatku.

Jednym z rozwiązań zmuszających rodzica do opieki nad dzieckiem jest wyrok sądu zasądzający alimenty na rzecz dziecka od jego rodziców.

W sytuacji gdy dorosłe dziecko chce uzyskać alimenty od rodziców, powinno postarać się o to samodzielnie. Osoba pełnoletnia powinna we własnym imieniu złożyć do sądu pozew o alimenty od jednego lub obojga rodziców. Ważnym elementem pozwu jest odpowiednie uzasadnienie i przedstawienie okoliczności. Należy przedstawić dowody, które spowodują, iż sąd uzna, że dziecku rzeczywiście, pomimo osiągnięcia przez nie pełnoletności, należą się alimenty. Pamiętajmy, iż w innym przypadku sąd może oddalić powództwo.

Nasza Kancelaria służy pomocą prawną w uzyskaniu alimentów osobom pełnoletnim, w sytuacji gdy rodzic lub rodzice uchylają się od wypełnienia obowiązku alimentacyjnego. Służymy doradztwem na każdym etapie sprawy.

Adwokat Małgorzata Woźniak

Adopcja…nie jedno ma imię

Adopcja pod względem prawnym to uznanie obcego biologicznie dziecka za własne. Pamiętajmy, iż głównym i nadrzędnym celem w tym procesie jest dobro dziecka. Przysposobić można jedynie osobę małoletnią, czyli taką, która nie ukończyła jeszcze 18 roku życia i nie wstąpiła w związek małżeński. Jeśli dziecko ukończyło 13 lat, wymagana jest jego zgoda do orzeczenia adopcji. Odstąpienie od tej reguły jest jedynie wtedy gdy traktuje już przysposabiających jako swoich rodziców lub nie jest do tego zdolne.

Z perspektywy zwykłego człowieka pragnącego dziecka wydaje się to banalnie proste, ale… Mamy po jednej stronie dziecko, bezradne często po traumach, zawsze potrzebujące pomocy. Po drugiej stronie zaś dorosłych: czasami kochających dziadków, ciocię, czy starsze rodzeństwo…lub całkiem obce osoby. Wierzymy, że stworzą dobre miejsce, przyjazny dom, bezpieczną przystań.

Nie zawsze to tak działa, w większości działa to całkiem inaczej. Porzucony maluszek nie zawsze jest okazem zdrowia, czasami jest po różnych przejściach, także złych doświadczeniach. Nowi rodzice nie zawsze są świadomi z czym taka adopcja się wiąże. Jest to bardzo poważna decyzja a nie zakup zabawki w sklepie z zabawkami, pluszowego misia z pozytywką, ani cudnej lali, którą będziemy stroić w coraz to piękniejsze ubranka. Pozytywka mogła się zepsuć, środek misia też nie taki mięciutki, a lala nie chce się stroić w ubranka.

Zatem od początku…..jak adopcja wygląda pod względem prawnym.

Adopcja kwestie prawne

Jak to wygląda od strony prawnej? art. 121 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy t.j Dz. U. z 2017, poz. 682, dalej: kodeks rodzinny i opiekuńczy.

W Polsce wyróżnia się 3 formy przysposobienia:

Przysposobienie całkowite

określane także anonimowym i wiąże dziecko z nową rodziną w sposób zupełny i nierozerwalny, natomiast z rodziną biologiczną zrywane są wszelkie więzy. Podejmując decyzję o przysposobieniu całkowitym należy pamiętać, że jest ono nierozwiązywalne. Uwagę tutaj zwracamy, iż dziecku nadaje się nową tożsamość. Adopcja całkowita objęta jest pełną tajemnicą. Dziecko adoptowane otrzymuje pełne prawa, takie jak dziecko, które urodziło się w danej rodzinie łącznie z prawem dziedziczenia. Przysposobienie całkowite, chroni najszerzej rodzinę adopcyjną i pozwala stworzyć relacje i silne więzi emocjonalne miedzy dzieckiem a jego rodzicami adopcyjnymi.

Przysposobienie pełne

najczęściej spotykane w Polskich sądach. Jest tak wtedy, gdy dziecko zostaje w pełni włączone do nowej rodziny. Co więcej zostaje ono związane z krewnymi adoptujących je osób. Tutaj również dziecko uzyskuje prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych nowych rodziców czyli prawo do dziedziczenia czy alimentacji. Istotnym aspektem jest fakt, że relacje prawne łączące dziecko z jego rodziną naturalną ulegają zerwaniu. Spotykamy się z taka sytuacją gdy rodzice biologiczni dziecka zostają pozbawieni praw rodzicielskich. Wygasają zatem jego prawa i obowiązki względem biologicznych krewnych, jak również tych krewnych wobec niego. W tej formie adopcji po ukończeniu pełnoletności dziecko może wnieść wniosek o ujawnienie rzeczywistego aktu urodzenia, a co za tym idzie, poznać swoją pierwotną tożsamość.

Przysposobienie niepełne

powoduje powstanie luźniejszych relacji rodzinnych. Powstające więzi prawne łączą jedynie dziecko i jego nowych rodziców. Trzeba zwrócić uwagę na to, że nie powoduje integracji prawnej z krewnymi adoptujących małżonków. Jest ono nadal związane z biologicznymi krewnymi, np.: z siostrami, braćmi, babciami, dziadkami, ciociami, wujkami. W praktyce ta forma przysposobienia występuje rzadko. W okresie małoletności adoptowanego może ulec przekształceniu w przysposobienie pełne, może też zostać rozwiązane pod warunkiem, że nie ucierpi na tym dobro dziecka.

Jeżeli są Państwo na początku drogi, a może już podjęliście decyzję? Zapraszamy do naszej Kancelarii na każdym etapie sprawy.

Adwokat Małgorzata Woźniak

W swojej pracy zawodowej zawsze kieruje się maksymą, że trzeba walczyć do końca w konsekwencji przecierać szlaki podejmować nowe wyzwania. Absolutnie każdej sprawie trzeba dać szansę, zawsze traktować indywidualnie. Jestem zdania, że należy szukać, tak długo aż znajdzie się właściwe rozwiązanie. Specjalizuję się w prawie rodzinnym oraz we wszelakich sprawach, które dotyczą zagadnień prawa spadkowego. Udzielę Państwu porad prawnych, będę reprezentować przed sądem i w urzędach. Zapraszam do kontaktu.

Na czym polega władza rodzicielska?

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki jakie mają rodzice wobec dziecka. Piecza nad dziećmi, dbanie o ich rozwój fizyczny i emocjonalny, zarząd majątkiem dziecka etc. Rodzice podejmują wszelkie decyzje w imieniu dziecka w sprawach dotyczących ich funkcjonowania np. zapis do żłobka, przedszkola, szkoły etc.

Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jest ona niezależna od tego czy rodzice pozostają w związku małżeńskim czy też nie.

Władza rodzicielska trwa do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.

Należy pamiętać, że istnieją sytuacje, kiedy władza rodzicielska ustaje też z innych przyczyn m.in.:

  1. Kiedy rodzić utracił pełną zdolność do czynności prawnych, np. został ubezwłasnowolniony;
  2. Kiedy rodzic zmarł;
  3. Kiedy rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej wskutek orzeczenia sądu;
  4. Kiedy nastąpiło zaprzeczenie ojcostwa, bądź macierzyństwa;
  5. Kiedy nastąpiło unieważnienie uznania dziecka.

Opieka naprzemienna zalety i wady

Ostatnio Klientka poprosiła mnie abym napisała jej jakie mogą być wady opieki naprzemiennej, miały to być argumenty przeciwko argumentom męża, który chciał wprowadzenia pieczy w formie opieki naprzemiennej.
Zaczęłam zastanawiać się nad realizacją prośby posiłkując się fachowa literaturą. I do jakiego doszłam wniosku? Zdaniem wielu autorów opieka naprzemienna ma praktycznie same zalety, a wada która stale jest powoływana to: destabilizacja życia dziecka, poprzez zmianę miejsca jego pobytu.
Natomiast zalety to:
1. Stwarza się warunki do uczestniczenia dziecka w codziennej życiowej aktywności każdego z rodziców, obserwowania ich postępowania w różnych sytuacjach tj. podczas czasu wolnego przeznaczonego na zabawę, odpoczynek, czy też w czasie odrabiania lekcji z dzieckiem;
2. Rodzic, u którego aktualnie przebywa dziecko, może bez ograniczeń czasowych w danym dniu, aktywnie uczestniczyć w różnych pozaszkolnych zajęciach dziecka;
3. Opieka naprzemienna w dużym stopniu rozwiązuje problem kontaktów z dziadkami i pozostałą rodziną każdego z rodziców;
4. Indywidualny i bardziej swobodny kontakt z każdym rodzicem i tym samym możliwość lepszego zaspokojenia potrzeb dziecka,

Trzeba jednak pamiętać, że plusy opieki naprzemiennej będą realne, Kidy jest zgoda między rodzicami i chęć harmonijnego wychowywania dziecka razem. Konflikty, brak szacunku do siebie nawzajem, powoduje, że w mojej ocenie opieka naprzemienna traci sens.

Rozwód –kilka informacji

Rozwód – najprościej to rozwiązanie związku małżeńskiego, bowiem ustały łączące oboje małżonków więzi. Te więzi to duchowa, czyli uczuciowa – po prostu nie kochamy już drugiego małżonka. Fizyczna – ustało współżycie fizyczne. Ekonomiczna – nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa domowego, nie mamy wspólnych kont, nie posiadamy wspólnych półek w lodówce.

Rozwód to dla jednych łatwa do podjęcia decyzja, jednak dla większości z nas, nie jest to łatwe przedsięwzięcie. Szczególnie wówczas kiedy są w małżeństwie dzieci. W dzisiejszych czasach mamy zatrzęsienie rozwodów. Rozwód stał się „modny”, taki styl życia lubimy żeby był „fit”, rozwód też jest „fit”. Rozwód stał się łatwy do przeprowadzenia, bo nie ma uciążliwych, obowiązkowych mediacji, bo sędziowie nie próbują już „na siłę” kierować do mediacji, czy „naprawiać małżeństwo”. Dlatego też rozwód można teraz szybciej uzyskać. W takich czasach żyjemy. Chcemy mieć wszystko na już, szybko, bez odwlekania w czasie. Dlatego też pomimo, że na pierwszą rozprawę rozwodową trzeba niekiedy poczekać nawet rok, to rozwieść można się już w przysłowiowe 15 minut.