Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Adopcja…nie jedno ma imię

Adopcja pod względem prawnym to uznanie obcego biologicznie dziecka za własne. Pamiętajmy, iż głównym i nadrzędnym celem w tym procesie jest dobro dziecka. Przysposobić można jedynie osobę małoletnią, czyli taką, która nie ukończyła jeszcze 18 roku życia i nie wstąpiła w związek małżeński. Jeśli dziecko ukończyło 13 lat, wymagana jest jego zgoda do orzeczenia adopcji. Odstąpienie od tej reguły jest jedynie wtedy gdy traktuje już przysposabiających jako swoich rodziców lub nie jest do tego zdolne.

Z perspektywy zwykłego człowieka pragnącego dziecka wydaje się to banalnie proste, ale… Mamy po jednej stronie dziecko, bezradne często po traumach, zawsze potrzebujące pomocy. Po drugiej stronie zaś dorosłych: czasami kochających dziadków, ciocię, czy starsze rodzeństwo…lub całkiem obce osoby. Wierzymy, że stworzą dobre miejsce, przyjazny dom, bezpieczną przystań.

Nie zawsze to tak działa, w większości działa to całkiem inaczej. Porzucony maluszek nie zawsze jest okazem zdrowia, czasami jest po różnych przejściach, także złych doświadczeniach. Nowi rodzice nie zawsze są świadomi z czym taka adopcja się wiąże. Jest to bardzo poważna decyzja a nie zakup zabawki w sklepie z zabawkami, pluszowego misia z pozytywką, ani cudnej lali, którą będziemy stroić w coraz to piękniejsze ubranka. Pozytywka mogła się zepsuć, środek misia też nie taki mięciutki, a lala nie chce się stroić w ubranka.

Zatem od początku…..jak adopcja wygląda pod względem prawnym.

Adopcja kwestie prawne

Jak to wygląda od strony prawnej? art. 121 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy t.j Dz. U. z 2017, poz. 682, dalej: kodeks rodzinny i opiekuńczy.

W Polsce wyróżnia się 3 formy przysposobienia:

Przysposobienie całkowite

określane także anonimowym i wiąże dziecko z nową rodziną w sposób zupełny i nierozerwalny, natomiast z rodziną biologiczną zrywane są wszelkie więzy. Podejmując decyzję o przysposobieniu całkowitym należy pamiętać, że jest ono nierozwiązywalne. Uwagę tutaj zwracamy, iż dziecku nadaje się nową tożsamość. Adopcja całkowita objęta jest pełną tajemnicą. Dziecko adoptowane otrzymuje pełne prawa, takie jak dziecko, które urodziło się w danej rodzinie łącznie z prawem dziedziczenia. Przysposobienie całkowite, chroni najszerzej rodzinę adopcyjną i pozwala stworzyć relacje i silne więzi emocjonalne miedzy dzieckiem a jego rodzicami adopcyjnymi.

Przysposobienie pełne

najczęściej spotykane w Polskich sądach. Jest tak wtedy, gdy dziecko zostaje w pełni włączone do nowej rodziny. Co więcej zostaje ono związane z krewnymi adoptujących je osób. Tutaj również dziecko uzyskuje prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych nowych rodziców czyli prawo do dziedziczenia czy alimentacji. Istotnym aspektem jest fakt, że relacje prawne łączące dziecko z jego rodziną naturalną ulegają zerwaniu. Spotykamy się z taka sytuacją gdy rodzice biologiczni dziecka zostają pozbawieni praw rodzicielskich. Wygasają zatem jego prawa i obowiązki względem biologicznych krewnych, jak również tych krewnych wobec niego. W tej formie adopcji po ukończeniu pełnoletności dziecko może wnieść wniosek o ujawnienie rzeczywistego aktu urodzenia, a co za tym idzie, poznać swoją pierwotną tożsamość.

Przysposobienie niepełne

powoduje powstanie luźniejszych relacji rodzinnych. Powstające więzi prawne łączą jedynie dziecko i jego nowych rodziców. Trzeba zwrócić uwagę na to, że nie powoduje integracji prawnej z krewnymi adoptujących małżonków. Jest ono nadal związane z biologicznymi krewnymi, np.: z siostrami, braćmi, babciami, dziadkami, ciociami, wujkami. W praktyce ta forma przysposobienia występuje rzadko. W okresie małoletności adoptowanego może ulec przekształceniu w przysposobienie pełne, może też zostać rozwiązane pod warunkiem, że nie ucierpi na tym dobro dziecka.

Jeżeli są Państwo na początku drogi, a może już podjęliście decyzję? Zapraszamy do naszej Kancelarii na każdym etapie sprawy.

Adwokat Małgorzata Woźniak

W swojej pracy zawodowej zawsze kieruje się maksymą, że trzeba walczyć do końca w konsekwencji przecierać szlaki podejmować nowe wyzwania. Absolutnie każdej sprawie trzeba dać szansę, zawsze traktować indywidualnie. Jestem zdania, że należy szukać, tak długo aż znajdzie się właściwe rozwiązanie. Specjalizuję się w prawie rodzinnym oraz we wszelakich sprawach, które dotyczą zagadnień prawa spadkowego. Udzielę Państwu porad prawnych, będę reprezentować przed sądem i w urzędach. Zapraszam do kontaktu.

Skutki separacji orzeczonej przez sąd

 1. Powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej; otrzymywane wynagrodzenie za pracę od tej pory jest Twoim wynagrodzeniem. Poczynione oszczędności pozostają w Twojej dyspozycji, nie będziesz się nimi musiał dzielić ze współmałżonkiem; możesz podzielić dotychczas zgromadzony majątek;
 2. Małżonkowie pozostający w separacji nie dziedziczą po sobie;
 3. Wzmianka o separacji jest wpisywana do aktu małżeństwa, jest ona widoczna na zupełnym odpisie aktu małżeństwa;
 4. Zostaje uchylone domniemanie, że dziecko urodzone przez żonę pozostającą w separacji jest dzieckiem męża;
 5. Małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego;
 6. Nie jest możliwy powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
 7. Małżonkowie nadal zobowiązani są do wzajemnej pomocy i dostarczania środków utrzymania;
 8. Brak solidarnej odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte dla zaspokojenia potrzeb rodziny;

Na skutek separacji nie ustaje prawo drugiego małżonka do zasiłku pogrzebowego.

Separacja też co do zasady nie zwalnia małżonków od zachowania wierności wobec siebie.

Na czym polega władza rodzicielska?

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki jakie mają rodzice wobec dziecka. Piecza na dziećmi, dbanie o ich rozwój fizyczny i duchowy, zarząd majątkiem dziecka etc. Rodzice podejmują wszelkie decyzje w imieniu dziecka w sprawach dotyczących ich funkcjonowania np. zapis do żłobka, przedszkola, szkoły etc.

Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jest ona niezależna od tego czy rodzice pozostają w związku małżeńskim czy też nie.

Władza rodzicielska trwa do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.

Są przypadki, kiedy władza rodzicielska ustaje też z innych przyczyn m.in.:

 1. Kiedy rodzić utracił pełną zdolność do czynności prawnych, np. został ubezwłasnowolniony;
 2. Kiedy rodzic zmarł;
 3. Kiedy rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej wskutek orzeczenia sądu;
 4. Kiedy nastąpiło zaprzeczenie ojcostwa, bądź macierzyństwa;
 5. Kiedy nastąpiło unieważnienie uznania dziecka.

Rozwód – opłata od pozwu

Jeżeli chcesz założyć sprawę o rozwód musisz liczyć się z kosztami.

Opłata od pozwu o rozwód zgodnie z ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wynosi 600 zł (art. 26 ustawy). Opłata powinna być uiszczona przy wnoszeniu pozwu do sądu. Do pozwu powinieneś dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty. Brak opłaty, to brak formalny skutkujący zwrotem pozwu.

Jeśli nie stać Cię na uiszczenie opłaty, możesz złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów procesu, w tym kosztów opłaty. Sąd bada Twoją sytuację materialną i jeśli uzna, że zasługujesz na zwolnienie, zwolni Cie od uiszczenia opłaty.

Zdrada w czasie separacji orzeczonej przez sąd

Separacja sądowa jest orzekana jeżeli rozkład pożycia jest zupełny, a nie trwały. Zatem nasuwa się kilka pytań. Czy w trakcie trwania separacji orzeczonej przez sąd można mieć legalnie nowego partnera? Czy nowy związek będzie traktowany jako zdrada?

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 września 2009 r., sygn.akt.: ACa 565/09 wskazał, żę: ” Małżonków po orzeczeniu separacji nie obowiązuje już art. 23 k.r.o. Dyskusyjne jednak jest twierdzenie, że małżonkowie pozostający w separacji nie są obowiązani do wzajemnej wierności. Skoro sensem istnienia instytucji separacji jest restytucja związku małżeńskiego, a obowiązek wierności może znacznie pomóc w realizacji tego celu – w każdym razie z pewnością nie zaszkodzić – obowiązek wierności powinien ciążyć na małżonkach”. Przy separacji często zakłada możliwość uratowania związku małżeńskiego.

Reasumując, jeśli małżonek po orzeczeniu separacji tworzy nowy związek, powinien liczyć się z ryzykiem orzeczenia rozwodu z jego wyłącznej winy.

Co to jest separacja?

Separacja to instytucja podobna do rozwodu, lecz nie kończąca definitywnie małżeństwa. Separacja to taki przedsmak rozwodu. Mówi się, że separację jest łatwiej uzyskać niż rozwód. Przesłanką orzeczenia separacji jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przy separacji nie trzeba wykazywać, iż rozkład jest trwały. Co ważne, separacji nie sprzeciwia się fakt, iż z pozwem wystąpił małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Z mojej praktyki wynika, iż te osoby, które składają pozwy o separację, często w trakcie postępowania sądowego zmieniają swoje żądanie na orzeczenie rozwodu. Jednak orzeczenie separacji przez sąd, nie uniemożliwia wystąpienie w przyszłości z pozwem o rozwód.

Sąd nie orzeknie separacji w dwóch przypadkach:

– gdy orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego np. jeden z małżonków jest ciężko chory;

– gdy wskutek separacji miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków.

Skutkiem separacji jest m.in. ustanie wspólnoty majątkowej małżeńskiej.

Opieka naprzemienna zalety i wady

Ostatnio Klientka poprosiła mnie abym napisała jej jakie mogą być wady opieki naprzemiennej, miały to być argumenty przeciwko argumentom męża, który chciał wprowadzenia pieczy w formie opieki naprzemiennej.
Zaczęłam zastanawiać się nad realizacją prośby posiłkując się fachowa literaturą. I do jakiego doszłam wniosku? Zdaniem wielu autorów opieka naprzemienna ma praktycznie same zalety, a wada która stale jest powoływana to: destabilizacja życia dziecka, poprzez zmianę miejsca jego pobytu.
Natomiast zalety to:
1. Stwarza się warunki do uczestniczenia dziecka w codziennej życiowej aktywności każdego z rodziców, obserwowania ich postępowania w różnych sytuacjach tj. podczas czasu wolnego przeznaczonego na zabawę, odpoczynek, czy też w czasie odrabiania lekcji z dzieckiem;
2. Rodzic, u którego aktualnie przebywa dziecko, może bez ograniczeń czasowych w danym dniu, aktywnie uczestniczyć w różnych pozaszkolnych zajęciach dziecka;
3. Opieka naprzemienna w dużym stopniu rozwiązuje problem kontaktów z dziadkami i pozostałą rodziną każdego z rodziców;
4. Indywidualny i bardziej swobodny kontakt z każdym rodzicem i tym samym możliwość lepszego zaspokojenia potrzeb dziecka,

Trzeba jednak pamiętać, że plusy opieki naprzemiennej będą realne, Kidy jest zgoda między rodzicami i chęć harmonijnego wychowywania dziecka razem. Konflikty, brak szacunku do siebie nawzajem, powoduje, że w mojej ocenie opieka naprzemienna traci sens.

Rozwód –kilka informacji

Rozwód – najprościej to rozwiązanie związku małżeńskiego, bowiem ustały łączące oboje małżonków więzi. Te więzi to duchowa, czyli uczuciowa – po prostu nie kochamy już drugiego małżonka. Fizyczna – ustało współżycie fizyczne. Ekonomiczna – nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa domowego, nie mamy wspólnych kont, nie posiadamy wspólnych półek w lodówce.

Rozwód to dla jednych łatwa do podjęcia decyzja, jednak dla większości z nas, nie jest to łatwe przedsięwzięcie. Szczególnie wówczas kiedy są w małżeństwie dzieci. W dzisiejszych czasach mamy zatrzęsienie rozwodów. Rozwód stał się „modny”, taki styl życia lubimy żeby był „fit”, rozwód też jest „fit”. Rozwód stał się łatwy do przeprowadzenia, bo nie ma uciążliwych, obowiązkowych mediacji, bo sędziowie nie próbują już „na siłę” kierować do mediacji, czy „naprawiać małżeństwo”. Dlatego też rozwód można teraz szybciej uzyskać. W takich czasach żyjemy. Chcemy mieć wszystko na już, szybko, bez odwlekania w czasie. Dlatego też pomimo, że na pierwszą rozprawę rozwodową trzeba niekiedy poczekać nawet rok, to rozwieść można się już w przysłowiowe 15 minut.